Nakon procene uticaja na životnu sredinu, i davanja saglasnosti, Javno preduzeće Putevi Srbije počeće izgradnju brze saobraćajnice Slepčević – granični prelaz Badovinci Pavlovića most. Saobraćajnica na ovoj deonici obuhvata katastarske parcele Dublje, Klenje i Badovinci na teritoriji opštine Bogatić i Zmijnjak na teritoriji grada Šapca.

Planirana trasa državnog puta IB reda, Slepčević – granični prelaz Badovinci, počinje neposredno po ulasku trase državnog puta IB reda Šabac – Loznica na teritoriju opštine Bogatić, gde se odvaja i pruža u pravcu zapada južno od naselja Dublje, Klenje i Badovinci i Zminjak, sve do Pavlovića mosta gde se spaja sa državnim putem IB reda br. 20.

Ukupna dužina deonice je 15,4 km. Elementi puta omogućavaju brzinu od 100 km/h sa poprečnim profilom od dve fizički odvojene kolovozne trake, sa dve saobraćajne trake.

Planirana su ukrštanja sa saobraćajnim i infrastrukturnim koridorima:

– državni put prvog reda Bogatić – Badovinci 20 IB,
– državni put II A 136 reda – Bogatić – Zminjak – Petlovača,
– državni put II A 135 reda – Badovinci – Prnjavor,
– opštinski put Dublje – Slepčević,
– opštinski put Dublje – železnička stanica,
– opštinski put Klenje – Očage,
– opštinski put Badovinci – Očage,
– nekategorisani putevi,
– vodotokovi – kanal Jerez,
– delom se koridor ukršta sa prugom Petlovača – Bogatić (nije u funkciji),
– paralelno se vodi i ukršta sa infrastrukturnim koridorom gasovoda „Južni tok“