Predstavnici opštine Ljubovija Jelena Petrović, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti, zajedničke i skupštinske poslove, odnosno lice za saradnju sa timom projekta i Boško Pantić, član Tima za sprovođenje aktivnosti prisustvovali su Konsulativnom sastanku sa predstavnici Đačkog parlamenta Srednje škole „Vuk Karadžić“ Ljubovija i volonterima Kancelarije za mlade. Sastanku je prisustvovalo deset 10 lica, četiri žene i šest muškaraca.

Zorana Dimitrijević, predstavnica Đačkog parlamenta Srednje škole „Vuk Karadžić“ u Ljubovi je postavila pitanje, Da li može da se finansira uređenje plaže kod Motela?

Tim za sprovođenje aktivnosti je obrazložio da je plaža kod Motela u privatnom vlasništvu iz kog razloga ova lokacija ne bi ispunila uslove javnog poziva.

Dragana Arsić, direktorka Srednje škole „Vuk Karadžić“ u Ljubovije je dala predlog da se uz saglasnost Saveta roditelja ili kroz neke druge mehanizme omogući i da dvorišta škola budu konkurentna kao predmet uređenja u okviru malih građanskih projekata.

Tim za sprovođenje aktivnosti se saglasio da bi uz saglasnost škole i Saveta roditelja bilo moguće finansirati male građanske projekte koji se odnose na uređenja školskih dvorišta.

Satsanak je bio prilika da se prisutni informišu da se mali građanski projekti odnose na realizaciju aktivnosti na javnim površinama ili drugim površinama na kojima je opština Ljubovija nosilac prava javne svojine, prava korišćena ili drugog sličnog prava koje omogućava izvršava, a da sprovođenje projektnog predloga može trajati maksimalno šest meseci.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.

 

Foto: Printscreen/ljubovija.rs