Težnja za ostvarenjem što većeg stepena transparentnosti u radu javne vlasti i učešća građana u procesima donošenja odluka, izražena je kroz niz rešenja u domaćem zakonodavstu. Jedan od najvidljivijih načina jeste omogućavanje građanima da neposredno donose odluke o trošenju jednog dela budžetskih sredstava. Racionalno je ostaviti takvu mogućnost obzirom da građani kroz plaćanje lokalnih javnih prihoda (porezi i takse) direktno utiču na visinu prihodne strane u okviru budžeta lokalne samouprave. Opština Ljubovija je u prethodnom periodu uspešno preduzela niz aktivnosti u okviru programa Reforma poreza na imovinu zajedno sa partnerima Predstavništvom HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. Usvojen je Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Ljubovija, za period 2018-2021.godine. Realizovan je projekat „Udružimo se“ u okviru kog su finansirana projekti: Adaptacija Doma kulture u Uzovnici, Udružimo se za uređenje parkića u Azbukovačkoj ulici i Uređenje okruženja, prostora i prilaza kod stambene zgrade u Drinskoj ulici. Projekat „Udružimo se“ je na pozitivan način doprineo ostvarivanju neposredne veze između neformalnih grupa građana i lokalne samouprave.

 

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.