Gasifikacija Vladimiraca doprinela bi poboljšanju standarda i uslova života građana, a stvorili bi se i uslovi za razvoj privrede, kao i uvođenje novih tehnologija. Sastanku u kabinetu predsednika opštine dr Gorana Zarića prisustvovali su projektanti na realizaciji programa gasifikacije. Učesnici u realizaciji su opština Vladimirci, „Promont group“ d.o.o. iz Novog Sada, koji je u ovom poslu strateški partner i Javno preduzeće „Srbijagas“, kao glavni investitor. Nakon izmena i dopuna koje su u programu načinjene i usvojene od strane skupštine na sednici u martu ove godine i ugovora o poslovno tehničkoj saradnji koji je potpisan i prema kojem ukupna predračunska vrednost radova iznosi 23.736.546 eura. Programom se predviđa izgradnja objekata za gasifikaciju naselja u opštini Vladimirci, kojima bi se značajno poboljšali životni uslovi, energetska efikasnost, a doprinelo bi se i zaštiti životne sredine, uz istovremeno povećanje i ekonomskih uslova rada.