Javni poziv za prijavljivanje predloga „Mali Zvornik po meri građana“ otvoren je do 14. jula. Realizuje ga lokalna samoprava u saradnji sa „HELVETAS SRB“.

Akcija predstavlja oblik uključivanja (participacije) građana u budžetski proces, kroz omogućavanje građanima da svojom inicijativom utiču na trošenje dela sredstava prikupljenih od poreza na imovinu.

Model uključivanja građana u budžetski proces zahteva interakciju i saradnju celokupne zainteresovane zajednice, okupljene oko neforalne grupe građana sa Savetodavnim telom i stručnim službama opštine.

Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik opredeljena su sredstva od 3.000.000,00 dinara za realizaciju navedene „Akcije“, a ovaj proces na osnovu Memoranduma o saradnji biće podržan od strane „HELVETAS SRB“ sa dodatnih 1.950.000,00 dinara, što zbirno iznosi 4.950.000,00 dinara.

Prijave se predaju putem pošte (preporučeno) na adresu: Opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, broj 38, ili lično na pisarnici opštine Mali Zvornik, sa naznakom: JAVNI POZIV – AKCIJA „MALI ZVORNIK PO MERI GRAĐANA“ u zatvorenoj koverti sa napomenom na prednjoj strani „NE OTVARATI“. Na zadnjoj strani koverte obavezno navesti naziv Projekta i ime i prezime osobe za kontakt.

Projekat  „I ja se pitam u procesu donošenja odluka“ se realizuje u okviru MED projekta, koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation“, kao i da se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.