Realizacija Projekta rekonstrukcije i dogradnje kompleksa Opšte bolnice i Doma zdravlja Šabac je u punom zamahu. Konzorcijum firmi koje su angažovane za izradu projektne dokumentacije uspešno realizuje projektne zadatke. Posle završenog snimanja postojećeg stanja objekata, izvršenih analiza i iskazanih realnih potreba, pristupilo se izradi Generalnog projekta. Urađena su varijanta rešenja, analiza novog prostora uz saglasnost menadžmenta obe ustanove, a potom i studija izvodljivosti i ekonomske isplativosti.
U veoma kratkom roku će Generalni projekat biti dat Revizionoj komisiji na saglasnost. Posle dobijanja saglasnosti kreće se u izradu idejnih rešenja.
Izradom Generalnog projekta postavljena su konceptualna rešenja objekata Opšte bolnice i Doma zdravlja Šabac.
Predložena lokacija za izgradnju nove Opšte bolnice nalazi se u zoni PC III, gradski poluprsten, (stočna pijaca u naselju Kamičak) oivičena je ulicama Hajduk Stanka sa istočne i Gavrila Principa sa jugozapadne strane, dok je na severnoj strani granica parcele zaštitni pojas železnice. Postojanje infrastrukture i neposredna blizina brzih saobraćajnica i budućeg auto puta i novog mosta, su opredelili lokalitet.
Novi bolnički kompleks je projektovan u kapacitetu od 600 postelja na ukupno 74 hiljade metara kvadratnih korisnog prostora koncipiranog po najvišim internacionalnim standardima za moderne bolnice. Obezbeđena je funkcionalna komunikacija na svim nivoima između celina i maksimalan komfor za pacijente u dvokrevetnim sobama.
Predviđeno je kompletno instaliranje nove medicinske opreme i ostalog mobilijara. Takođe, implementiran je koncept savremenog korišćenja energije za grejanje, hlađenje i ventilaciju, kao i efikasan sistem funkcionisanja bolničkih servisnih službi.
Glavni objekat bolničkog kompleksa smešten je u središnjem delu trougaone parcele, označen sa „A“. U funkcionalnom i prostornom smislu podeljen je na 4 celine i to blokove A0, A1, A2 i A3.
Blok A0, bruto površine 9595m2 zamišljen je kao centralna zona koja istovremeno spaja i razdvaja dva bolnička bloka, A1- hirurški i A2-internistički. Ispod bloka A0 predviđena je i podzemna garaža bruto površine 9752 m2. U prizemnom delu objekta A0 sa jugozapadne strane smešten je glavni ulaz u bolnicu, u kome se nalazi centralni hol i prijemni pult za otvaranje istorija bolesti i daljim usmeravanjem pacijenata. Objekat A1 spratnosti Po+P+8 (podrum, prizemlje i broj spratova), bruto površine 25842 m2 i zamišljen je kao Hirurški blok sa prijemom za urgentno zbrinjavanje sa obezbeđenim adekvatnim saobraćajnim i pešačkim pristupom. Objekat A2 spratnosti Po+P+5, bruto površine 16621 m2 , zamišljen je kao internistički blok sa obezbeđenim pristupom iz ulica Gavrila Principa. Objekat A3 spratnosti Po+P+4, bruto površine 6318 m2 zamišljen je kao poliklički blok. U prizemlju se nalazi dečija poliklinika sa posebnim ulazom, kao i poliklinička dijagnostika ostalih specijalnosti. Veza sa polikliničkom dijagnostikom ostvarena je preko objekta A0, kroz centralni hol kao i sa dijagnostikom sa hiruškog bloka. Na ostalim etažama bloka A3 nalaze se internističke i hirurške ambulante i fizikalna terapija. Služba za pedijatriju smeštena je u polikliničkom bloku, zbog razdvajanja dece od odraslih pacijenata i ostvarivanja brze veze sa dečijim ambulantama.
U objektu „B“ spratnosti Po+P+1 bruto površine 2100 m2 smeštena je Služba za infektivne bolesti, u prizemlju ambulantni deo a na spratu stacionar.
U objektu „V“ spratnosti Po+P+2 bruto površine 3540 m2 smeštena je Služba za psihijatriju. Objekat je vizuelno i fizički odvojen od ostalih delova kompleksa. U prizemlju je smeštena dnevna bolnica i ambulante a na spratovima stacionar, koji je razdvojen na muški i ženski deo. Predviđeno je posebno ograđeno dvorište koje ima terapijsku namenu za pacijente.
Dom zdravlja Šabac po ovoj varijanti konceptualnog rešenja ostaje na staroj lokaciji. U objektima Doma zdravlja koji se nalaze u ulicama Vojislava Ilića i Prote Smiljanjića i u pridodatom kompleksu Hirurškog bloka, posle rekonstrukcije i adaptacije prostora, biće smeštene sve službe.

Foto: Printscreen/ fb Opšta bolnica Šabac