Udruženja građana sa teritorije Šapca predloge za realizaciju projekata preko Kancelarije za mlade mogu aplicirati putem Konkursa, koji je otvoren do 14. aprila. Konkurs, sprovodi Komisija za sprovođenje javnog postupkaza finansiranje projekata, koju imenuje nacelnik Gradske uprave grada Šapca. Komisija će razmatrati prijave i vršiti bodovanje svakog projekta prema utvrđenim kriterijumima i bodovima.

– Gradska uprava raspisla je konkurs za izbor udruženja za realizovanje projekata koji će se finansirati sredstvima budžeta grada u 2021. godini. Za ovu namenu je opredeljno je dva miliona 600 hiljada dinara. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Na listu vrednovanja i rangiranja, učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja – kaže Mirjana Janjić, koordimnatorka Kancelarije za mlade grada Šapca